Polityka prywatność

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia projektu Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia dotyczącego rodzicielstwa zastępczego „Podziel się domem”.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO). W przypadku osób niepełnoletnich podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze zgoda przedstawiciela ustawowego.

Zakres danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu oraz inne informacje podane dobrowolnie przez uczestnika akcji charytatywnej, w tym także wizerunek w przypadku wyrażenia zgody.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji charytatywnej.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od Administratora:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

– prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku zautomatyzowanego ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych),

– prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa, przez okres wynikający z przepisów prawa.

Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przekazywane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Dane osobowe mogą być także udostępniane organom państwowym w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem w ramach obowiązującego prawa.

W pozostałym zakresie dostęp do danych osobowych mają także przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w tym także podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia, prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe, audytorskie, programistyczne, brokerskie, ubezpieczeniowe.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania ani przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

W razie pytań lub uwag w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_csr_grupakety@grupa.kety.com,, tel. 0 694 429 337 lub listownie na adres Administratora.

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.